Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2018.

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018 
 
Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω , ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για τον μήνα Οκτώβριο 2018.
 
Ο Δήμαρχος
 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς