Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2018

 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
 
Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για τον μήνα Απρίλιο 2018.
 
 
 
 
Ο Δήμαρχος

 
Παναγιώτης Γκυρίνης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς