Στις 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Μαΐου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (Α.Μ. 66/2016).
2. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη παραβόλου που καταβλήθηκε με την υπ’αριθμ.35098/08.12.2017 ένσταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”.
3. Ψήφιση (διάθεση) πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ,για τη λογιστική τακτοποίηση μετά από κατάσχεση στον λογαριασμό του Δήμου.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της Εγγραφής του Δήμου, ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών “Δήμος -ΝΕΤ- Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία “Ε-postirixis” για το έτος 2018”.
5. Ορισμός νομικού για γνωμοδότηση επί του 2087/20-04-2018 εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ.
6. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση της  με αριθμό 70/1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας), β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη της δαπάνης, γ) τη διάθεση πίστωσης, δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).
7. Λήψη απόφασης για α)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για κάλυψη δαπάνης β)ορισμό δικηγόρου για παράσταση κατά της προσφυγής του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά της 3187/2014 απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, γ) η διάθεση πίστωσης.
8. Λήψη απόφασης για α)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για κάλυψη δαπάνης β)ορισμό δικηγόρου κατά της αγωγής που  έχουν καταθέσει οι κ. Ζαραμπούκας Ηλίας κ.α. γ)τη διάθεση πίστωσης .
9. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση του κ.Βασιλείου Πούλιου για καταβολή ή μη αποζημίωσης από το Δήμο μας),υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην 
προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη δαπάνης ,γ)τη διάθεση πίστωσης ,δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες,(εφόσον απαιτηθεί).
10. ‘Eγκριση ή μη του 1ου πρακτικού με αρ.πρωτ.:9812/10.05.2018 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων  συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθείων και υπηρεσιών)για το έτος 2018 για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”.  
11. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο :<< Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών  Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020>>.
Ο

Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς