Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 17/08, ώρα 10:00


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: «Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς