Πρόσκληση για την 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου στις 20:00

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1. Προσαρμογή ή μη του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, συμφωνα με τις διατάξεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας που εξέδωσε το ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του  Κανονισμού Εσωτερικής  Λειτουργίας της Δημοτικής Βιιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και του Παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. Λήψη απόφασης επί αίτησης για έκδοση βιβλίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Αλεξάνδρειας, για το οικονομικό έτος 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας από δημοτικούς πόρους για την αντιμετώπιση άμεσων και έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄κατανομή) έτους  2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
10. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Τσαρούχη οικονομικού έτους  2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος εμβαδού Ε=9.969,00τ.μ. του υπ’ αριθ.666 αγροτεμαχίου, Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Δ.Αλεξάνδρειας στον ΦΟ.Δ.Σ.Α.(Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση κατασκευής εγκαταστάσεων: α)Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) και β)Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων σύμφωνα με το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α.(Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Μελίκης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε. Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες , προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών) στη Δ.Ε Αντιγονιδών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Επανυποβολή εισηγητικού σημειώματος σχετικά με τη λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κάδων απορριμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου <<Κατασκευή  και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας >> (Α.Μ.68/2016). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
18. Λήψη απόφασης επί: Οριστικής Παραλαβής του έργου <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM)  KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ >>.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
19. Λήψη απόφασης για: την οριστική παραλαβή του εργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: Εργοταξιακή σήμανση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νεοχωρόπουλο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για : Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
24. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ. πρωτ.29210/17.10.2017 συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δ.Αλεξάνδρειας, ως προς τις αριθ. 1η, 3η, 4η, 5η εκτελεστικές συμβάσεις. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο << Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 4,6 >> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο:<<Επισκευή και συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 5,6>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
27. Λήψη απόφασης για  την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Συντήρηση υποστήριξης Λογισμικού>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για  την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Συντήρηση υποστήριξης Λογισμικού>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
29. Λήψη απόφασης για  την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Συντήρηση  και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και φαξ για το έτος 2017>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : <<Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών >>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : << Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών Δήμου>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο  <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΜΕΛΙΚΗΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
33. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
34. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η2 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ Κυρτζαλιώτη Κυριάκου, Καραναστάση Αναστασίας και Καρκαδάκη Δήμητρας, στη νέα θέση ΗΝ6, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού, της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ., σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 105 τον/έτος (υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
35. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η42 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Μπλουχουτζή Νικόλαου ,στη νέα θέση ΗΝ52 στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 100, 2τον/έτος¨, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
36. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η8 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Παπάζη Ιωάννη , Παπάζη Πέτρου, Βερβίτη Κων/νου και Βεργίδη Αλεξίου  στη νέα θέση ΗΝ13,στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  110,1 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
37. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η24 τρέχουσας ιδιοκτησίας  του κ. Σαράφη Αθανασίου στη νέα θέση ΗΝ34,  στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 102,8 τον/έτος¨,(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
38. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η12 τρέχουσας ιδιοκτησίας  του κ. Σαράφη Αθανασίου στη νέα θέση ΗΝ19,  στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 93,5 τον/έτος¨,(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
39. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η26 τρέχουσας ιδιοκτησίας της κ. Θεοφίλου Μαριάννας, στη νέα θέση ΗΝ36, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  110,1 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
40. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η37 τρέχουσας ιδιοκτησίας της Δαρμουσλής Αλέξανδρος ΜΕΠΕ,στη νέα θέση ΗΝ47 ,στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  110,1 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
41. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από τμήμα του τεμαχίου Η15+20 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσάρα Σωτηρίου, στη νέα θέση ΗΝ30, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  101,3 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
42. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από τμήμα του τεμαχίου Η15+20 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσάρα Σωτηρίου, στη νέα θέση ΗΝ25, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  101.3 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
43. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η35 τρέχουσας ιδιοκτησίας της κ. Καλκετινίδου Καλλιόπης , στη νέα θέση ΗΝ53, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  110,1 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
44. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η40 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Ακριβόπουλου Χρηστου και Αναγνωστόπουλου Δημητρίου, στη νέα θέση ΗΝ50, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  115 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
45. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η39 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Τσερδακίδη Διογένη, στη νέα θέση ΗΝ49, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  115,0 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
46. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: <<Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η41 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Μαυρομάτη Κων/νου, στη νέα θέση ΗΝ51, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  107 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
47. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο : <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η34 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Περηφανόπουλου Στέργιου, στη νέα θέση ΗΝ44, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  115,3 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
48. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο : <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η6 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Δημούδη Γεωργίου και Μυκηρόζη Χαράλαμπου στη νέα θέση ΗΝ11, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  100,4 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
49. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο : <<Διαβίβαση φακέλου  Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η21 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ.Περηφανόπουλου Δημητρίου στη νέα θέση ΗΝ31, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  115,0 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
50. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο : <<Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από το τεμάχιο Η36 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ.Σουγιουλτζή Κυριάκου στη νέα θέση ΗΝ46, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  102,1 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
51. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο : <<Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από τμήμα του τεμαχίου Η11+16 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ.Ποντίκα Νικολάου στη νέα θέση ΗΝ26, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  110,35 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
52. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο : <<Μ.Π.Ε για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας  ¨Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line: από τμήμα του τεμαχίου Η11+16 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ.Ποντίκα Νικολάου στη νέα θέση ΗΝ17, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ. Κλειδιού , της  Δ.Ε. Πλατέος του Δ. Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας , Π.Κ.Μ. ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως  110,35 τον/έτος ¨(υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η Εκτροφή Καρκινοειδών και Μαλακίων με Α/Α 04)>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
53. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση , αίθουσας γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον  <<Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΛΟΣ >> για την εξυπηρέτηση των τμημάτων μπάσκετ του συλλόγου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
54. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση , του κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον << Γυμναστικό Αγωνιστικό Σύλλογο ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ¨>> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
55. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση , αίθουσας του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον << Α.Ο. Αλέξανδρος >> (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
56. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου ¨FOOTBALL KINGS ¨ (Αναστασόπουλος – Καραλιόπουλος) για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
57. Έγκριση ή μη της 136/2018 Απόφασης  Δ.Σ  του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα <<Λήψη απόφασης για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
58. Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: “2ο IMATHIA QUALITY- IQ Τουριστικές, πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της Ημαθίας”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
59. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια των αγώνων δρόμου: Α) 1ου Αλεξανδρινού αγώνα 10.000μ, Β) 2ου Αλεξανδρινού αγώνα 5.000μ, Γ) Gidas Fun Run 1.000m (παιδικός αγώνας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς