Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας: Ενηµέρωση πολιτών για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας λόγω πληµµυρικών φαινοµένων

 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 
 
Από τo Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, ένεκα της νέας επιδείνωσης του καιρού που αναμένεται στην περιοχή του Μακεδονικού Κάμπου, δίνονται οι εξής Οδηγίες Αυτοπροστασίας σε περίπτωση πληµµυρικών φαινοµένων:
 
1. Ενέργειες πριν από την πληµµύρα
Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήµατα από πληµµύρες: 
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγµένα. 
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά. 
• Περιοριστείτε στις αναγκαίες µετακινήσεις. 
• Αποφύγετε την εργασία και την παραµονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. 
 
2. Ενέργειες κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης
• Μείνετε ξύπνιοι και σε επαγρύπνηση. Πολλοί θάνατοι από λασποροές συνέβησαν όταν οι άνθρωποι κοιµόταν. Ακούστε το ραδιόφωνο για προειδοποιήσεις σχετικές µε φαινόµενα έντονης βροχόπτωσης. Οι µικρής διάρκειας, έντονες βροχοπτώσεις µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες ιδιαίτερα µετά από περιόδους παρατεταµένων βροχοπτώσεων και έντονης υγρασίας. 
• Προσέξτε µήπως ακούσετε παράξενους θορύβους που πιθανολογούν κινήσεις εδαφών. Τέτοιοι θόρυβοι µπορεί να προέρχονται από σπάσιµο δέντρων ή από το κτύπηµα βράχων. Ένας αρχικός θόρυβος από κύλισµα λάσπης ή κατρακύλισµα από θραύσµατα πετρωµάτων µπορεί να προηγείται µεγάλης έκτασης κατολίσθησης. 
• Αν είστε κοντά σε χείµαρρο ή ρέµα µείνετε σε ετοιµότητα για οποιαδήποτε ξαφνική αύξηση ή µείωση στη ροή του νερού και για τυχόν αλλαγή στη καθαρότητα του. Τέτοιες αλλαγές µπορεί να υποδεικνύουν ενεργοποίηση ροών θραυσµάτων ή κατολισθήσεων που βρίσκονται σε πιο ψηλά σηµεία. 
• Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λασποροές, ενηµερωθείτε για τις πιθανές οδούς διαφυγής, έτσι ώστε να τις χρησιµοποιήσετε όταν παραστεί ανάγκη. Θυµηθείτε παρόλα αυτά ότι η οδήγηση κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης είναι πολύ επικίνδυνη. 
• Να είστε έτοιµοι να µετακινηθείτε γρήγορα. Μην καθυστερείτε. ∆ώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια του εαυτού σας και όχι των υπαρχόντων σας. 
• Μείνετε σε ετοιµότητα και επαγρύπνηση όταν οδηγείτε. Τα κράσπεδα κατά µήκος των οδών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κατολισθήσεις, Παρατηρείτε µε προσοχή τον δρόµο για πιθανά σηµάδια καθίζησης, κατάρρευσης, λάσπης, καταπτώσεις βράχων και άλλα σηµάδια πιθανών ροών θραυσµάτων. 
• Εάν δεν µπορείτε να αποµακρυνθείτε, µετακινηθείτε σε υψηλότερο όροφο του οικήµατος.
 
3. Ενέργειες κατά τη διάρκεια της πληµµύρας
• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και µετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σηµείο. 
• Μη διασχίζετε χειµάρρους πεζός/ή ή µε το αυτοκίνητο σας. 
• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πληµµυρίσει. 
• Μείνετε µακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. 
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις. 
 
4. Ενέργειες σε περιοχές που έχουν πληµµυρίσει
• Μείνετε µακριά από περιοχές που έχουν πληµµυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πληµµυρίσουν ξανά στις επόµενες ώρες. 
• Η πληµµύρα ενδέχεται να έχει µεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριµων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει µέρη του δρόµου, των πεζοδροµίων κλπ. 
• Εγκυµονούν κίνδυνοι από σπασµένα οδοστρώµατα, περιοχές µε επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ. 
• Τα νερά ενδέχεται να είναι µολυσµένα αν έχουν παρασύρει µαζί τους απορρίµµατα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείµενα. 
• Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να µην εµποδίζει τα συνεργεία διάσωσης. 
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. 
• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων. 
 
5. Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πληµµυρίσει: 
• Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος. 
• Αποφύγετε νερά που ρέουν. 
• Αν βρεθείτε µπροστά σε δρόµο που έχει πληµµυρίσει σταµατήστε και αλλάξτε κατεύθυνση. 
• Αποφύγετε τα λιµνάζοντα νερά που µπορεί να γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος ή διαρροές από
εγκαταστάσεις. 
• Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρµόδιων αρχών. 
 
6. Αποκατάσταση των ζηµιών στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας σας
Αν η περιοχή που διαµένετε είχε εκκενωθεί, µην επιστρέψετε, προτού οι αρχές ενηµερώσουν ότι είναι ασφαλές. 
 
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας: 
• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, ακόµα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύµα. 
• Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο µπορεί να έχει υποστεί βλάβες. 
 
Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πληµµυρίσει, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή: 
• Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυµατισµούς στα πόδια από αντικείµενα ή ανωµαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα νερά. 
• Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα. 
• Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, αποχέτευσης. 
 
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:
Οι κίνδυνοι από την πληµµύρα δεν υποχωρούν αµέσως µετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων.  

Κοινοποίηση