Τακτική συνεδρίαση του Διοικ. Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 (ΦΕΚ 4206/Β/12.09.21), η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (Σ.Ε.Δ.Ε.), θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Α) Αποδοχή χρηματικού ποσού 59.724,00€ (Β’ κατανομή έτους 2021) από το Δήμο για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών (απόφαση 73/2021 Δ.Σ.) και Β) κατανομή αυτού του ποσού στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων(ΣΣΚ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων(ΣΜ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

2. Ανανέωση ή μη της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος ¨Smanagement Plus¨ Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, τριών(03) αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για το σχολικό έτος 2021-2022, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου(για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου).

4. Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.270,00 €, από τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Καβασίλων (ημερ.κατάθεσης 22.07.21) & απόδοση αυτού, στην ίδια σχολική μονάδα.

5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.000,00 €, το οποίο κατετέθη στον ειδικό διακριτό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής για λογαριασμό του 1ου ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΑΣ, στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

6. Εξέταση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της κ. Κωτούλα Ανθούλας (Α.Π. 59/29.06.21), με θέμα τη παράταση ή μη για δύο(2) έτη από το χρόνο λήξης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4807/2021.

7. Εξέταση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της κ. Αργιαντοπούλου Αικατερίνης(Α.Π. 60/29.06.21), με θέμα τη παράταση ή μη για δύο(2) έτη από το χρόνο λήξης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4807/2021.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς