Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και Δημόσια Κλήρωση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου για την Ανάδειξη Αιρετών Νέων Τακτικών Μελών με Διπλή Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


1

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 15 & 16 του Π.Δ. 171/89 και 609/85

2.Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

3.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

4.Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

5.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών-αναπληρωματικών) για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€ για το διάστημα μέχρι το τέλος του έτους 2014

Γνωστοποιούμε ότι την Tετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 ώρα 19:00 π.μ. στη 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των αιρετών (δημοτικοί σύμβουλοι) μελών (2 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη), που θα συστήσουν την επιτροπή παραλαβής στο Δήμο Αλεξάνδρειας για τα έργα αξίας μέχρι 5.869,41€
2

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 14, του άρθρου 67 παρ.1 και του άρθρου 70 παρ.1 του Π.Δ. 28/1980

2.Tις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06

3.Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

4.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

5.Την υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

6.Την υπ΄αριθ. 19/ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποια αναδειχθηκε το δημοτικο συμβουλιο για τη δημοτική περίοδο 2014-2019

7.Tην από 18-09-2014 αίτηση κωλύματος του κ. Ράπτη Δημήτριου, αναφορικά με τον ορισμό του ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 (Π.Δ. 28/80), με την οποία ζητά να να γίνει αποδεκτή η ως άνω αίτηση

8.Την από 29-09-2014 αίτηση του κ. Κούγκα Αθανάσιου με την οποία ζητά να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 (Π.Δ. 28/80)

9.Την ανάγκη ανάδειξης νέου τακτικού μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 (Π.Δ. 28/80).

8.Την ανάγκη ανάδειξης νέου τακτικού μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 ( Π.Δ. 28/80).

Γνωστοποιούμε ότι την Tετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 ώρα 19:00 π.μ. στη 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των αιρετών (δημοτικοί σύμβουλοι) νέων τακτικών μελών που θα συγκροτήσουν:

Α. Την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων μέχρι ποσού 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 (Π.Δ. 28/80) και

Β. Την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών και Υπηρεσιων πάνω από 2.934,70 € χωρίς ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έτους 2014 ( Π.Δ. 28/80).

 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών

Υπηρεσιών

Παπαδοπούλου Ευαγελία


Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς