Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης

 
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 
Η προμήθεια αφορά καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 4.038,99 λίτρα και πετρέλαιο κίνησης 35.626,38 λίτρα) για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Παραλαβή προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
Ο Δήμαρχος
 
 
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης και τα σχετικά αρχεία θα τα βρείτε στο συνημμένο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς