Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ) Δήμου Αλεξάνδρειας δημοσιεύει την Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 βάσει του άρθρου 266 παρ.6 του Νόμου 3852/10.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) ενός ΟΤΑ συνοψίζει : τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο , από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ). Τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ.

Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ.(παρ.6 αρθρο 4 ΚΥΑ 34574/5.07.2018 (ΦΕΚ2942/20.07.2018/τε’υχος Β΄) (παρ1 άρθρο 4Ε Ν.4111/13, όπως προστέθηκε από το άρθρο 202 του Ν.4555/18). Το ΟΠΔ του ΟΠΑΚΟΜ που ψηφίστηκε με την αριθμ.99/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΚΟΜ και ενσωματώθηκε στο ΟΠΔ του Δήμου Αλεξάνδρειας το οποίο ψηφίστηκε με την αριθμ. 369/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Συνημμένα:
α. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων
β. Συνοπτική Οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς