Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 29 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με 16 θέματα ημερησίας διάταξης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους δημοτικούς συμβούλους από 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. στις 29 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

2. 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 163/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (σχετική η αριθμ. 155/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση τριών (3) τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ κατανομή) έτους 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για:
Α. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει, με το “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης,
Β. τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,
Γ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας και των αντίστοιχων προστίμων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής αυτών για απορριμματοφόρο όχημα.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του αρ. οικοπέδου 272, Ο.Τ.40, του συνοικισμού Πλατάνου, Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για παραχώρηση της χρήσης έκτασης του τεμαχίου με αρ.634, αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, Αναδασμού έτους 1961-1962, με την ένδειξη Νεκροταφείο κοινόν, για κοινωφελή σκοπό». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Εκλογή σε αντικατάσταση, υδρονομέα άρδευσης έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής του μετά από παραίτηση. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για τρία (3) διασκευασμένα τραπέζια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Λαφαζάνη Δημητρίου του Αντωνίου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια επί της οδού Βετσοπούλου 32. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Εκπόνηση απαραίτητων τεχνικών μελετών για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την:
Α)Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το άρθρο 43 της Π.Ν.Π. 75/30-03-2020, ποσού 865.000 € πλέον ΦΠΑ.
Β)Υποβολή ή μη σχετικού αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των Κ.Α.Π.
Γ)Υποβολή ή μη αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για την αύξηση των δόσεων παρακράτησης.
Δ)Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή των αιτημάτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας στη ΔΚ Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση