Συνεδριάζει στις 23/2 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 17/2/2011

Αριθ. Πρωτ.4986

Αριθ. Πρόσκλησης: 3/2011
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42 ΠΡΟΣ:
593 00 Αλεξάνδρεια Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πληροφορίες: Πάντου Βασιλική (όπως Πίνακας Αποδεκτών)
Τηλέφωνο: 23333 50125
Fax: 23333 23625
Email: Pantou@alexandria.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της κ. Σίμου Αλεξάνδρας του Αθανασίου.
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα του κ. Παντόπουλου Χρήστου του Αθανασίου.
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του κ.Δαλιγκάρου Δημοσθένη.
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Μαντζίλα Καλλιόπης του Χριστόδουλου.
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Παύλου Ανθής του Γεωργίου.
6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της εταιρίας «Βασιλικής Σαρηκυριακίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Τολιόπουλου Μιχαήλ του Αθανασίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικόλαος Γκαβαρδίνας
Αντιδήμαρχος

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς