Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου “Αποπεράτωση του συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου ιστορίας και λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας”

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας (με αγορά) και εγκατάστασης ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με προϋπολογισμό 666.635,40 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της προμήθειας (Πληρ. Τζιμουλίκος Κων/νος, τηλ. 23313-53644, Τσιάτσιου Διονυσία, τηλ 23313-53640), και να παραλαμβάνουν τα σχετικά τεύχη που είναι κατατεθειμένα στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ημαθίας, Λ. Σρατού 72, Βέροια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, FAX: 2331061264 (Πληρ. Κ Κυριάκο Τσαλουχίδη , τηλ. 23313-53661), καταβάλλοντας το ποσό των 10 €.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. έγινε την ημέρα Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014.

Οι προσφορές, συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται, με απόδειξη, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών έργων Π. Ε. Ημαθίας, Λ. Σρατού 72, 59100 Βέροια) έως τη 3 Ιουνίου 2014, ώρα 15.00 μ.μ. (μέχρι το πέρας της προηγούμενης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ή να κατατίθενται στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα της Αναλυτικής Διακήρυξης, μέχρι την 4 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ. (χρόνος λήξης κατάθεσης και παραλαβής προσφορών).

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών, των φακέλων των τεχνικών προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών του σταδίου αυτού, θα γίνει στις 4 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας του Δ. Αλεξάνδρειας και ειδικότερα:

ΠΑΚΕΤΟ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β1: Εξοπλισμός θεατρικού φωτισμού

ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β2: Εξοπλισμός Ηλεκτροακουστικής

όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Α΄ της αναλυτικής Διακήρυξης. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει είδη από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Πτυσσόμενες τηλεσκοπικές εξέδρες

 2. Σταθερές εξέδρες

 3. Καθίσματα εξεδρών

 4. Καθίσματα θεατρικής αίθουσας

 5. Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου του Θεατρικού Φωτισμού

 6. Εγκατάσταση Μονάδων Ελέγχου Θεατρικού Φωτισμού

 7. Εγκατάσταση Προβολέων Θεατρικού Φωτισμού

 8. Εγκατάσταση εξοπλισμού ανάρτησης και στήριξης προβολέων (Δαγκάνες, Βάσεις Στήριξης)

 9. Εγκατάσταση Πολυπολικών Καλωδίων Ισχύος Θεατρικού Φωτισμού

 10. Εγκατάσταση Μπαρών Ανάρτησης Φωτιστικών Οροφής με τον αντίστοιχο εξοπλισμό

 11. Σύστημα Ενίσχυσης Ήχου

 12. Σύστημα ανακοινώσεων κοινού

 13. Σύστημα διευθυντού σκηνής κοινού

 14. Σύστημα κινηματογραφικής προβολής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  Ενώσεις, ή Συνεταιρισμοί αυτών, αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικειμένου, έμποροι και κατασκευαστές των αντικειμένων του διαγωνισμού, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες.

β) Συνεταιρισμοί

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007.

δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών

και οι οποίοι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα» ή «υποπακέτα» (ξεχωριστά για το ΠΑΚΕΤΟ Α, ξεχωριστά για το ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β1 και ξεχωριστά για το ΥΠΟΠΑΚΕΤΟ Β2), για το σύνολο όμως των προς προμήθεια ειδών και για ολόκληρη την προϋπολογισθείσα ποσότητα αυτών, του κάθε πακέτου / υποπακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄ της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. του συνόλου των προσφερομένων πακέτου ή υποπακέτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και το υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ΄ της αναλυτικής Διακήρυξης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», με κωδικό MIS 287430 (συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και Εθνικούς Πόρους) και ενάριθμο του έργου 2010ΕΠ00880063 της ΣΑΕΠ 0088.

Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.

Οι διατάξεις που διέπουν την προμήθεια είναι αυτές του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/07 όπως ισχύουν.

Η προσφορά θα δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

26-03-2014

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: Περίληψη Διακήρυξης 

Κοινοποίηση