Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση της προμήθειας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 116.747,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Αντικείμενο του έργου είναι:

  • Η διαχείριση και παρακολούθηση του στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος-έξοδος από επιλεγμένες περιοχές. κλπ.
  • Ο έλεγχος του εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφή του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρας μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού.
  • Η διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και η δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Συνοπτικά, θα μπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) Βάρος απορριμμάτων β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος γ) Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας του καθενός, και δ) Χάρτες δρομολογίων και ώρας αποκομιδής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-04-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή
  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή
  • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή
  • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και Β2.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 59300) μέχρι τις 25-04-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται επίσης μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση www.alexandria.gr και www.digitalplan.gov.gr.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν το “Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραλαβής Διακήρυξης” με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2333350160, fax επικοινωνίας: 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Σοφία Κωταΐδου.

Σχετικά Αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης: (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραλαβής Διακήρυξης

Έντυπο Υποβολής Ερωτημάτων

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Κοινοποίηση