Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή Κτιρίου Τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:
 • Δαπάνη Εργασιών 35.292,96€
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.352,73€
 • Απρόβλεπτα 6.246,85€
 • Απολογιστικά 494,56€
 • ΦΠΑ 11.612,90€

Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ.

2. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.
Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης και τα παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexandria.gr. Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη κ. Τσιτλακίδου Αθανασία , τηλ. 2333350158.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  • σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ Α1 τάξης και άνω ή στα Νομαρχιακά Μητρώα με τις ανάλογες προϋποθέσεις.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.
7. Η διάρκεια του έργου είναι εκατόν πενήντα ημέρες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
9. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.

Ο Δήμαρχος 

Γκυρίνης Παναγιώτης

Κοινοποίηση