Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

**NEO** Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με θέμα “Προμήθεια Εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου του Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
“Προμήθειας Εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση
του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου του Δήμου Αλεξάνδρειας

  
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 248.843,41 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου οδός Εθν. Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 59300, μέχρι τις  17.09.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00πμ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350105, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Κα Κωταΐδου Σοφία (kotaidou@alexandria.gr). Το αντίτιμο παραλαβής των εντύπων τευχών είναι 20€. Το αναλυτικό τεύχος δημοπράτησης (χωρίς τα σχέδια) θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr.
 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  24.09.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.
 4. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου  – 2ου Λυκείου του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στην προμήθεια των κάτωθι ομάδων:
Α. Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  Σύστημα 8,085 Kwp  (CPV: 31712331-9)
Β. Γεωθερμικό Σύστημα κλιματισμού – αντικατάσταση λέβητα – αντλίες inverter – προσθήκη θερμοστατικών βαλβίδων- προσθήκη θερμομονώσεων  (CPV: 45251141-1)
Γ. Φωτιστικά σώματα  (CPV: 31524120-2)
Δ. Ανεμιστήρες οροφής  (CPV: 42522000-1)
Ε. Δίκτυο αυτοματισμών BMS  (CPV: 48921000-0)
 5. Όλα τα είδη θα είναι καινούρια, πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας. Θα είναι δοκιμασμένα σε συνθήκες λειτουργίας και θα φέρουν εγκρίσεις τύπου και σήμανση CE. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές δίδονται στο Παράρτημα Ε’ της αναλυτικής διακήρυξης.
 6.  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 , περ. 8.2 της αναλυτικής διακήρυξης (παράρτημα B’)
 7. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες (για το σύνολο όμως των ζητούμενων ειδών κάθε ομάδας Α-Ε), σύμφωνα με τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Π(1-5), οι οποίοι δίδονται στο Παράρτημα Ζ’ της αναλυτικής διακήρυξης. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ ΄ αυτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της πράξης.
 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικότερα, για την:
Ομάδα Α’: 2.009,67 €
Ομάδα Β’: 8.739,60 €
Ομάδα Γ’: 2.222.23 €
Ομάδα Δ: 1.060,55 €
Ομάδα Ε’: 1.271,83 €
 9. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα από τον κωδ. ΣΑ 0758 και κωδικό πράξης 2012ΣΕ07580323. Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.
 10. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της κάθε Ομάδας, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 18 εδαφ 2 της αναλυτικής διακήρυξης και λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των ειδών της αντίστοιχης Ομάδας. Τα είδη θα προσκομισθούν, θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 12. Η ημερομηνία αποστολής της αναλυτικής διακήρυξης στην ΕΕΕ προς δημοσίευση είναι 08.08.2014 (αριθμός αναφοράς 2014-105791).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Διευκρινήσεις 
  • Οι παραλήπτες της αναλυτικής Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο «Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραλαβής Τεύχους Διακήρυξης» με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
  • Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του εν θέματι Διαγωνισμού, πρέπει να φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας σε κάθε σελίδα τους και για αυτό το λόγο, παρέχονται εντύπως από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  • Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση υποβολής ερωτήματος θα πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ» και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στις αναγραφόμενες σε αυτό ηλεκτρονικές διευθύνσεις (kotaidou@alexandria.gr, info@alexandria.gr).
 

Κοινοποίηση