Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αλλαγή μικροκλίματος στην Πλατεία Αγίου Αρσενίου (Χ1) στο Πλατύ Ν. Ημαθίας”.

ποιότητα ζωής για όλους

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»

 

        

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξάνδρεια,  01-07-2014  

     ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ.: 26169

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

     Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

A. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας προκηρύσσει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το του Ν. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

Β. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 209.940,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσόν 169.770,03 Ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 912,90 Ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 39.257,07 Ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Γ. Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ (Χ1) ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ.» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180025.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04- Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη». Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση συνδρομής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη μείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών μέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που παρακμάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και μέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, της δημιουργίας και της διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης.

Δ. Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), στο Δημαρχείο στην Αλεξάνδρεια. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Ε.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις τάξεις: Α1 τάξη σε αναβάθμιση, Α2 και 1η  τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2η τάξη εντός Νομού και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις τάξεις: Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ σε αναβάθμιση ορίου,  συγκροτούνται με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία »). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Στ. Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυητική επιστολή 3.396,00 ευρώ, η οποία θα  απευθύνεται προς το Δήμο Αλεξάνδρειας. Επισημαίνονται επιπλέον τα εξής: Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  21.02.2015.

Ζ. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι (6) μηνών  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύμβασης ( χωρίς Αναθεωρήσεις και Φ .Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012, αρ. 242, παρ. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.

Θ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας   

Ι.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης από το Δήμο Αλεξάνδρειας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας κα. Κωταΐδου Σοφία, τηλ.: 2333350105, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και Τετάρτη 16.07.2014, με αντίτιμο 30,00 ΕΥΡΩ.

Δήμος Αλεξάνδρειας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Ιούλιος  2014


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Συνημμένα: Αναλυτική Διακήρυξη

Κοινοποίηση