Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη πρόσληψη ενός/μίας (1) Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (Α’ 143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 (Α’ 118, με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.4447/2016 (Α’ 241), τις περιπτ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4623/2019 (Α’ 134), το άρθρο 18 του ν.4674/2020 (Α’ 53), την περίπτ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 39 του ν.4735/2020 (Α’ 197).

 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας μετά των τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 1866/τ.Β’/26-05-2017, 87/τ.Β’/24-01-2019 και 850/τ.Β’/12-03-2019), όπου προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους.

 4. Την υπ’ αριθμ. 16729/09-09-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί προβλέψεως-εγγραφής των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα α) παρακολούθησης, ηλεκτρονικής καταγραφής και αξιοποίησης του δημοτικού στόλου οχημάτων σχετικά με την προληπτική συντήρηση και την περιοδική εκτέλεση λειτουργιών συντήρησης και λοιπά συναφή, β) συντήρησης και αποκατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ συναφή και γ) σύνταξης πάσης φύσεως τεχνικών προδιαγραφών-μελετών-τευχών διαγωνισμών που αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του Δήμου,

γνωστοποιούμε ότι:

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναν/μία (1) Ειδικό/η Συνεργάτη/δα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή πτυχιούχων-διπλωματούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) της αλλοδαπής συναφούς με τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας-απασχόλησης του/της Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας και με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησής του/της ήτοι:

Ο/η εν λόγω Ειδικός/η Συνεργάτης/δα, προς επικουρία του Δημάρχου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και του έργου του στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, 1) θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, προτάσεις, εισηγήσεις κλπ συμβουλευτικό έργο, γραπτά ή προφορικά, μέσα στον κύκλο των γνώσεων ή/και της επαγγελματικής του/της εμπειρίας, για ζητήματα α) παρακολούθησης, ηλεκτρονικής καταγραφής και αξιοποίησης του δημοτικού στόλου οχημάτων σχετικά με την προληπτική συντήρηση και την περιοδική εκτέλεση λειτουργιών συντήρησης και λοιπά συναφή, β) συντήρησης και αποκατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ συναφή και 2) θα συντάσσει, σύμφωνα με την ειδικότητα, τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα του/της, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (A’ 143)

και καλούμε

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά – με συστημένη επιστολή, στον “Δήμο Αλεξάνδρειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, οδός Εθνικής Αντίστασης 42, 59300, Αλεξάνδρεια (υπόψη κ. Βασ. Θεοδωρίδου” – με την ένδειξη “για την πρόσληψη Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας)”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών ορίζεται σε πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του Νομού Ημαθίας (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις (1. Βασ.Θεοδωρίδου/Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού και 2. Θωμ.Ντελιόπουλος/Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 23333 50144 και 23333 50122 αντίστοιχα).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους/τις υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 14), να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 15 έως και 17 του ιδίου νόμου και να διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν.3584/2007 ήτοι:

Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12).

Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτοςάρθρο 11 & 13).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική ικανότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 14).

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 11 & 15).

Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16).

Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17).

Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν.3584/2007 (Α’ 143) ήτοι:

(…) 3. Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4.Θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 5. Θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ καλύπτονται επίσης, και από κατόχους πτυχίων ή τίτλων τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες – μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχει χορηγηθεί είτε πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ.165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998, όπως αυτά ισχύουν (…)” και συγκεκριμένα:

Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής συναφούς με τα εν λόγω αντικείμενα εργασίας-απασχόλησης του/της Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας και με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησής του/της.

Να είναι κάτοχοι, εφόσον/όπου απαιτείται, άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 3γ’ του άρθρου 163 του ως άνω ν.3584/2007 “ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (…)”.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.

 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 3. α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (τίτλου σπουδών) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής (Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών) ή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου ομοίου της αλλοδαπής συναφών με το αντικείμενο των εν λόγω καθηκόντων του/της Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας.

  Στην περίπτωση προσκόμισης τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. ή το ΔΙΚΑΤΣΑ περί της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας τίτλου και βαθμού και

  β) Όπου απαιτείται, φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 μετά των σχετικών δικαιολογητικών απόδειξης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ.3 γ’ του άρθρου 163 του ως άνω ν.3584/2007 ειδίκευσης σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογης επαγγελματικής απασχόλησης ή επαρκών γνώσεων και σημαντικής εμπειρίας, ανάλογης με τα αντικείμενα απασχόλησης.

 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως 14) καθώς και ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 15 έως και 17 του ν.3584/2007.

 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).

 7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και λογισμικού σχεδιασμού (προαιρετικά).

 8. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (προαιρετικά).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

Κοινοποίηση