Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την επιλογή του Ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006, τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. Την υπ’ αριθ. 29113/2000 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 1111/2000, τεύχος Β’), σύμφωνα με την οποία «δε συντάσσονται μελέτες γενικώς για έργα, προμήθειες, εργασίες και μεταφορές αξίας μέχρις 2.934,70 €».
3. Την υπ’ αριθ. 216/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, με την οποία συστάθηκε Εισηγητική Επιτροπή για την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση και χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Την υπ’ αριθ. 356/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ:4ΑΧΖΩΨΠ-ΛΧΧ), με την οποία επιλέχθηκε κατά πλειοψηφία το δηλωτικό σήμα του Δήμου να περιέχει τη μορφή του Μ. Αλεξάνδρου σε συνδυασμό με το γυναικείο κεφαλόδεσμο (“κατσούλι”).
5. Την υπ’ αριθ. 289/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για την εργασία, 
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 
τους δημιουργούς και σχεδιαστές από όλο το φάσμα των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών να δημιουργήσουν το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου Αλεξάνδρειας, το οποίο θα εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφά του καθώς και σε έντυπα, αφίσες, αντικείμενα και κάθε επικοινωνιακό υλικό για τις ανάγκες προβολής του. 
 
1. Περιγραφή – Ταυτότητα Δηλωτικού Σήματος:
1.1 Το δηλωτικό σήμα του Δήμου Αλεξάνδρειας πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τη μορφή ου Μ. Αλεξάνδρου σε συνδυασμό με το γυναικείο κεφαλόδεσμο (“κατσούλι”) και να αναγράφει την ονομασία του Δήμου, στα ελληνικά και στα αγγλικά (Δήμος Αλεξάνδρειας / Municipality of Alexandria), όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 356/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1.2 Η γενικότερη σύνθεση (απεικόνιση) του δηλωτικού σήματος θα πρέπει να έχει επικοινωνιακή δύναμη, διότι θα αποτελεί την οπτική ταυτότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Το δηλωτικό σήμα θα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε αναλογικά και ψηφιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, εφημερίδων, βίντεο, τηλεόρασης, πινακίδων, banners, δελτίων Τύπου, συσκευασιών, κλπ., σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση, καθώς και σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή.
1.3 Το δηλωτικό σήμα του Δήμου Αλεξάνδρειας πρέπει να είναι:
 • μοναδικό και αυθεντικό,
 • εύκολα αναγνωρίσιμο,
 • να μην καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
 • να μην είναι προσβλητικό,
 • να διακρίνεται για την καλλιτεχνική και σχεδιαστική του αρτιότητα, και
 • να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών.
2. Όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού: 
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής. Η κάθε συμμετοχή θα αξιολογηθεί σε σχέση με τα κριτήρια της πρωτοτυπίας, της αρτιότητας του σχεδιασμού και της τυπογραφίας, καθώς και της επιτυχούς εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου στόχου, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 1.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι δημιουργοί από όλο το φάσμα των εφαρμοσμένων και καλών τεχνών που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, οι δε συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. 
 
4. Τεχνικές Προδιαγραφές Δηλωτικού Σήματος:
4.1 Το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου πρέπει να απεικονίζει υποχρεωτικά τη μορφή του Μ. Αλεξάνδρου σε συνδυασμό με το γυναικείο κεφαλόδεσμο (“κατσούλι”) και να αναγράφει την ονομασία του Δήμου, στα ελληνικά και στα αγγλικά (Δήμος Αλεξάνδρειας / Municipality of Alexandria), όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 356/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
4.2 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το διαγωνιζόμενο σήμα: 
 • —σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη γραμμική αποτύπωση, 
 • σε δύο μορφές: ψηφιακή μορφή – διανυσματικό αρχείο, 
 • σε ψηφιακή μορφή (format): το σήμα πρέπει να παραδοθεί υποχρεωτικά σε ένα (1) CD/DVD που να περιέχει ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή TIFF, EPS, AI, EDR, JPG και PDF.
 • τυπωμένο σε λευκό χαρτί Α4 (κατακόρυφα ή οριζόντια), σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη
 • εκτύπωση, σε δύο (2) τουλάχιστον μεγέθη.
το δηλωτικό σήμα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο σε εκτύπωση 2,0 cm (δύο εκατοστά), μετρούμενη στη μεγαλύτερη διάσταση του σήματος, καθ’ ύψος ή κατά πλάτος. 
Σημειώνεται ότι μετά την επιλογή του λογότυπου θα ζητηθεί εγχειρίδιο για τις προδιαγραφές χρήσης του λογότυπου (CVI manual), σε μορφή αρχείου PDF.
4.3 Ο κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων έχει τη δυνατότητα να καταθέσει έως δύο (2) προτάσεις, οι οποίες θα τοποθετηθούν στον ίδιο φάκελο κατάθεσης.
5. Πνευματικά Δικαιώματα
5.1 Η επιλογή μιας συμμετοχής συνεπάγεται και την αυτόματη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δηλωτικό σήμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
5.2 Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης του σήματος που θα επιλεγεί:
 • —Δικαίωμα αναπαραγωγής, δημοσιοποίησης και δημοσίευσης του σήματος σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο και σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, καθώς και στα επίσημα έγγραφά του.
 • Δικαίωμα έκδοσης του σήματος σε έντυπα, επικοινωνιακό υλικό, αφίσες και αντικείμενα για τις ανάγκες των εκδηλώσεών του.
 • Δικαίωμα χρήσης του σήματος χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
6. Δήλωση Συμμετοχής
6.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 30-11-2012, ημέρα Παρασκευή. Οποιαδήποτε πρόταση δεν έχει δηλωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνεται δεκτή και συνεπώς θα αποκλείεται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξάνδρειας, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου, από τις 9.00 – 14.00. 
 
6.2 Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν μια αίτηση, το υπόδειγμα της οποίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των μελών της ομάδας που προτίθενται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 
 
7. Προδιαγραφές κατάθεσης προτάσεων
Η υποβολή κάθε πρότασης γίνεται με την αποστολή ή κατάθεση λευκού φακέλου μεγέθους Α4 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ, στο Τμήμα Προγραμματισμού,  Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300 με την ένδειξη: “Για το διαγωνισμό σχεδίασης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας”, μέχρι και τις 06.12.2012 και ώρα 09:30π.μ. Τηλ. Επικοινωνίας: 2333350160 (Αρμόδια υπάλληλος: Κωταϊδου Σοφία)
Ο φάκελος σφραγισμένος θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης που θα δίδεται και στον καταθέτη – αποστολέα και θα πρέπει να εμπεριέχει:
α) Τα στοιχεία του δημιουργού και σύντομο βιογραφικό.
β) Το έργο-πρόταση ή τα έργα (μέχρι 2 διαφορετικές) προτάσεις του δημιουργού, σε εκτύπωση διάστασης Α4 ανά λογότυπο με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο CD/DVD, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4.
γ) Ο διαγωνιζόμενος μπορεί, εάν επιθυμεί, να υποβάλει συνοδευτική έκθεση που δε θα ξεπερνά τις διακόσιες (200) λέξεις, στην οποία να παρουσιάζει το σκεπτικό της πρότασης.
8. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Οι φάκελοι θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής (Αξιολόγησης) του Διαγωνισμού που θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο, Εθνικής Αντίστασης 42, 59300 Αλεξάνδρεια, την 06-12-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
9. Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.
10. Κριτική Επιτροπή
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα κριθούν από την Κριτική Επιτροπή (Αξιολόγησης) την οποία αποτελούν οι:
1. Κούγκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας (Πρόεδρος)
2. Ανεσίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αλεξάνδρειας,
3. Αλευράς Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλός Δήμου Αλεξάνδρειας,
4. Μοσχόπουλος Ιωάννης, δικηγόρος – συγγραφέας,
5. Ντελιόπουλος Γεώργιος, λαογράφος,
6. Γιοβανόπουλος Γρηγόριος, δάσκαλος,
7. Κωταϊδου Σοφία, ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Αλεξάνδρειας.
Τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής θα εγκριθούν απαραίτητα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή του ανάδοχου ορίζεται στα 2.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ολοκληρώνεται μετά τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας της εργασίας. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
12 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξάνδρειας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2333350160, fax: 2333023625).

Κοινοποίηση