Πρόσκληση για συμμετοχή σε Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου”

Πρόσκληση για συμμετοχή
σε Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
της προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου”
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 30190/25-10-2017 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑM: 17PROC002157122/2017-10-27) για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου”.
2. Την αριθμ. 465/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΗΩΟΩΨΠ-9ΡΠ) με την οποία αποφασίστηκε:
α) η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 29, αφού πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του, (Προσφυγή στην Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση) του Ν.4412/2016, για την ομάδα Β΄, για την οποία υποβλήθηκαν προσφορές, οι οποίες κρίθηκαν μη κανονικές με
τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.3α Ν.4412/2016.
β) η προσφυγή στην Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 και 26 παρ. 2 & 3 του Ν. 4412/2016, για την ομάδα Β΄:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μον.

CPV

Ποσότητα

Τιμή

Δαπάνη

Μετρ.

Μονάδ.(€)

(€)

ΟΜΑΔΑ Β

1

Χημικό (ψυχρό) ασφαλτόμιγμα

kg

44113620-7

91.500,00

0,22

20.130,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

20.130,00

ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

4.831,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

24.961,20

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους, να υποβάλλουν προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του Δήμου”, για την ομάδα Β΄, συνολικού προϋπολογισμού #24.961,20# ευρώ και κατέθεσαν προσφορές κατά την προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού (Συνοπτικός Διαγωνισμός την 15-11-2017, αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 30190/25-10-2017), αλλά δεν ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και κρίθηκαν μη κανονικές.
Η διαδικασία της Ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του  διαγωνισμού που προηγήθηκε για την παραπάνω ομάδα.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 30190/25-10-2017 Διακήρυξη, υποβάλλοντας  τα ζητούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη, με τον τρόπο που αυτή ορίζει, έως την 09/01/2018 και ώρα 15.00.
Μετά την παρέλευσή της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Η αποσφράγιση της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε χρόνο και τόπο που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Αρχικά η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών αποσφραγίζει τους (υπό)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και συντάσσει πρακτικό. Σε επόμενο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης, για όσες προσφορές κριθούν παραδεκτές, προχωρά στο άνοιγμα των οικονομικών τους προσφορών και συντάσσει πρακτικό το οποίο αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τη διακριτική ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την υποβολή νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών και να προσφύγει σε επόμενο ή επόμενους γύρους διαπραγμάτευσης. Οι νέες προσφορές υποβάλλονται επίσης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, σε ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα, μετά την αξιολόγηση των οποίων η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. Όταν οι προσφορές θεωρηθούν συμφέρουσες θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή η τελική ανάδειξη των αναδόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη.
Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και πληροφορίες γι΄ αυτήν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αλεξάνδρειας (αρμόδια υπάλληλος : Κυριαζοπούλου Ευδοκία, τηλ. 2333350138). Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.alexandria.gr, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ        
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς