Πρόσκληση για σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με την 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι:Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, η λήψη των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν 3852/2010(Α’ 87),είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Βάσει των ανωτέρω η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 20 Ιανουαρίου 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

θέμα 1ο: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης του σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-2023 Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς