Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο για την απασχόληση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης [380416] «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους,

ΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/νες (κατοίκους του Δήμου Βέροιας ή Δήμου Αλεξάνδρειας) που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ προκειμένου να επιλεγούν ως ωφελούμενοι στο παραπάνω έργο.

Α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή

Β. Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011 και με ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημα από τις λοιπές πηγές, που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος. ή

Γ. Να είναι νέοι επιστήμονες (μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους φορείς συγκέντρωσης των αιτήσεων).

Θα επιλεγούν 120 ωφελούμενοι, με σκοπό την προετοιμασία και την υποστήριξή τους για τοποθέτηση στην αγορά εργασίας, ως εξής:

 • Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

 • Δημιουργία δύο κοινωνικών επιχειρήσεων.

 • Ίδρυση επιχειρήσεων ή επέκταση της δραστηριότητάς τους για τους νέους επιστήμονες και τους αγρότες.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στις παρακάτω δράσεις:

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι όποιες θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 1. Βιογραφικό σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία

Επικυρωμένα αντίγραφα

 1. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών)

 2. Τίτλος Σπουδών ή-και τίτλου μεταπτυχιακού σπουδών ( αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, όταν χρειάζεται)

Απλά Φωτοαντίγραφα

 1. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σχετική με τις ειδικότητες κατάρτισης.

 2. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

 3. Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης

 4. Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών

 5. Φωτοτυπία πιστοποιητικών γνώσης Η-Υ

 6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσει την επιτροπή στην επιλογή των ωφελουμένων του προγράμματος.

ΑΝΕΡΓΟΙ*

 1. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΤΟΝ ΟΓΑ

 1. Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου Υγείας προσφάτως θεωρημένου

 2. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας’ οικονομικού έτους 2011(οικονομική χρήση 2010)

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 1. Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές (εάν υπάρχουν)

 2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους.

* Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Ν. 4144/18.4.2013, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τις 18.4.2013: Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα.

Οι πληροφορίες, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων παραλαμβάνονται από τις 17/12/2013 έως και 17/01/2014, από τους παρακάτω φορείς:

 1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Μητροπόλεως 55, Βέροια ΤΚ 59100 (4ος Όροφος, πάνω από το ΚΕΠ) Τηλ: 2331350615 Φαξ: 2331350590 Email: mantzelas@gmail.com

 2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/ Γ.Σ.Ε.Ε.) (παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας) Σ. Πέτρουλα, 5 Βέροια ΤΚ 59100 Τηλ: 2331071890 Φαξ: 2331024424 Email: inekmak@otenet.gr

 3. ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. Μ. Μπότσαρη 13, Βέροια ΤΚ 59100 Τηλ: 2331072663 Φαξ: 2331073663 Email: kekgnosi@otenet.gr

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη. Με την τήρηση της διαδικασίας αυτής θα προκύψει η τελική ομάδα των ωφελουμένων από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής, με επικύρωση του αποτελέσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, τόσο στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων, όσο και στην ιστοσελίδα του φορέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλες τις σχετικές διατάξεις για τη μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων και θα επιμεληθεί την κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή.

 Συνημμένα: Αναλυτική πρόσκληση, Σχετική αίτηση 

Κοινοποίηση