Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προμήθεια καθισμάτων θεατρικής αίθουσας για το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», με προϋπολογισμό 139.851,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 26.10.2015 και ώρα 09:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09.11.2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 13.11.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ.
4. Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια αποτελεί η προμήθεια και η τοποθέτηση 379 καθισμάτων θεατρικής αίθουσας, τα οποία θα αποτελούνται από έδρα, πλάτη και πλαϊνό στήριξης από σκληρή ανοιχτόχρωμη ξυλεία. Τα καθίσματα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών (EN12727), ακουστικής συμπεριφοράς, ακαυστότητας (BS 5852, UNE 23727-90) και αντιπυρικής προστασίας των ξύλινων μερών τους.
Καθίσματα Θεάτρου (CPV: 39111200-5)
5. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού (ειδών) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλα Συμμόρφωσης Τεχν. Προδιαγραφών» της απόφασης διακήρυξης.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 
 
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, ήτοι 2.274,00 €.
9. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας στον Κ.Α εξόδων 02.15.7135.03. Η πληρωμή θα γίνει με το νόμισμα του Ελληνικού κράτους (EURO) και στο ίδιο νόμισμα θα αναφέρεται η προσφορά.
 
10. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της κάθε Ομάδας, ορίζεται σε δύο (02) μήνες. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που καθορίζεται στο άρθρο 17 εδαφ 2 της αναλυτικής διακήρυξης και λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των ειδών. Τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν, στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας του ΔΗΜΟΥ, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα.
 
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
                                             
                                                               
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
όπου και έλαβε Συστημικό αριθμό: 17369.
                                                                      

Κοινοποίηση