Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του δήμου

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την “προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών των οδών του Δήμου”,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των προς προμήθεια ειδών όλων των ομάδων ή κάθε ομάδας με την προϋπόθεση, ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.998,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τετάρτη 29/04/2015 και από ώρα 09.30 π.μ. έως 10.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138. 
 
 
                                         
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς