Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την  προμήθεια  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –  για τις ανάγκες των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των ελαστικών κάθε κατηγορίας οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει  την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος ελαστικού της αντίστοιχης κατηγορίας οχημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 35.903,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 τη Δευτέρα 17/03/2014 και ώρα 09.30π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350144 και 2333350138.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


  ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Συνημμένα: Φάκελος διακήρυξης(τεχνική μελέτη, οικονομική προσφορά, κτλ) 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς