Πρόχειρος διαγωνισμός για τη προμήθεια Γραφικής ύλης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΙ 
 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια  ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία κάθε ομάδας, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει  την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.993,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τετάρτη 19/02/2014 και ώρα 09.30π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται με ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας (Γραφείο Προμηθειών αρ. 10),  οδός Εθν. Αντίστασης 42 και στα τηλέφωνα 2333350144,2333350138. 

ο Δήμαρχος  

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Συνημμένα: Διακήρυξη, οικ. προσφορά, Συγγραφή Υποχρεώσεων

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς