Πρακτικό Ορκομωσίας του Αναπληρωματικού Συμβούλου Δ.Κ. Αλεξάνδρειας, Κιάτση Αργυρίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας προσήλθε σήμερα 10-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν της αριθ. 9749/08-07-2020 πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, ο Σύμβουλος Κοινότητας Αλεξάνδρειας, κ. Κιάτσης Αργύριος του Θωμά σύμφωνα με την αριθ. 23/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και έδωσε τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010, όρκο, που έχει ως εξής:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθηκοντά μου»

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΙΑΤΣΗΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς