Προσλήψεις εποχικού προσωπικού 233 ατόμων στο Εργοστάσιο Πλατέος της ΕΒΖ Α.Ε.

 

Διακόσια τριάντα τρία (233) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Εργοστασίου Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32), απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2333068200, 2333068306).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2012, αριθ. πρωτ. 1768/07-08-2012), “η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες”.

Σχετικό Αρχείο:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2012 Ελληνικής Bιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς