Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών ελαιοχρωματισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ -σχολείων), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των προς προμήθεια ειδών,με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.999,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν.Αντίστασης 42 την Τρίτη 26/02/2013 και ώρα 9.30π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Αρ 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, τηλ.2333350144 και 2333350138.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς