Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Δημοτικού Ταμία, Διαχειριστών και Εισπρακτόρων Δήμου Αλεξάνδρειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                  Αλεξάνδρεια, 04-01-2011
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αριθ. Πρωτ. 138
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ                                              Αριθ. Απόφασης: 06/2011

Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Αικατερίνη Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 23333 50137
Fax: 23330 23625
Email: oikyp@alexandria.gr

Θέμα: Ορισμός Δημοτικού Ταμία, Διαχειριστών και Εισπρακτόρων Δήμου Αλεξάνδρειας


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, παρ. 1 περιπτ. δ’ και 254 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
2.Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114, 15-06-1959) και ιδίως το άρθρο 48 αυτού.
3.Την υπ’ αριθμ. 45/74300/28-12-2010 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010».
4.Την υπ’ αριθμ. 48/74571/28-12-2010 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α’ Βαθμού».
5.Την υπ’ αριθμ. 3364/05-03-2009 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας με την οποία ορίστηκε, ταμίας του συνενούμενου Δήμου Αλεξάνδρειας, ο Χατζηχρηστίδης Γεώργιος του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με Β’ βαθμό.
6.Την υπ’ αριθμ. 338/01-07-2005 απόφαση Δημάρχου Αντιγονιδών με την οποία ορίστηκε, ειδικός ταμίας του συνενούμενου Δήμου Αντιγονιδών, η Παπαδοπούλου Δήμητρα του Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ14 Ελεγκτών Εσόδων-Εξόδων, με Α’ βαθμό.
7.Την υπ’ αριθμ. 9042/21-12-2005 απόφαση Δημάρχου Μελίκης με την οποία ορίστηκε, δημοτικός ταμίας του συνενούμενου Δήμου Μελίκης, ο Γιαννάκης Νικόλαος του Σπυρίδωνα, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με Α’ βαθμό, με αναπληρωτές α) την Παπαδοπούλου Μαρία του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ17 Οικονομικού-Λογιστικού, με Γ’ βαθμό και β) την Πενοπούλου Δήμητρα του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με Β’ βαθμό.
8.Την υπ’ αριθμ. 3/89/04-01-2007 απόφαση Δημάρχου Πλατέος με την οποία ορίστηκε, ταμίας του συνενούμενου Δήμου Πλατέος, η Γιάγκου Καλλιόπη του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, με Β’ βαθμό.
9.Την υπ’ αριθμ. 1/2/03-01-2011 Απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας «Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε και τοποθετούμε τον μόνιμο υπάλληλο Χατζηχρηστίδη Γεώργιο του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με Β’ βαθμό, δημοτικό ταμία του Δήμου Αλεξάνδρειας, με αναπληρωτή την μόνιμο υπάλληλο Κουφοπούλου Αικατερίνη του Μαυρουδή, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού, με Β’ βαθμό.

Ο οριζόμενος ταμίας θα ασκεί καθήκοντα ταμία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, που δεν διαθέτουν ιδία ταμειακή υπηρεσία.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του δημοτικού ταμία περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Β.Δ. 17-5/15-6-59. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Ταμία είναι οι παρακάτω :

1. Διευθύνει με προσωπική του ευθύνη τη διεξαγωγή της ειδικής ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου και προΐσταται των γραφείων αυτής.
2. Επιμελείται, είτε ο ίδιος προσωπικά είτε άλλος υπάλληλος της ταμιακής υπηρεσίας (ελεγκτής ή λογιστής) για λογαριασμό του, τον εμπρόθεσμο έλεγχο των χρηματικών καταλόγων ή τίτλων, την εντός των νομίμων προθεσμιών έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων, την καταχώρησή τους στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων και την αποστολή αντιγράφου της κατάστασης βεβαίωσης εσόδων στη λογιστική υπηρεσία του δήμου και στην υπηρεσία που βεβαίωσε το έσοδο.
3. Εκδίδει ατομική ειδοποίηση προς τον οφειλέτη και παραδίδει απόσπασμα του χρηματικού καταλόγου με απόδειξη στον εισπράκτορα για να επιμεληθεί της είσπραξης του εσόδου.
4. Εισπράττει ο ίδιος ή μέσω των εισπρακτορικών οργάνων (εισπράκτορες) όλα τα έσοδα του Δήμου, τα προσδιορισθέντα με τον ετήσιο προϋπολογισμό ή με τις εκδοθείσες ειδικές πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, εισπράττει όλα τα μη εισπραχθέντα για οποιοδήποτε λόγο έσοδα των προηγούμενων ετών.
5. Ενεργεί για την είσπραξη κάθε άλλου για λογαριασμό του Δήμου έσοδο, καθώς και υπέρ τρίτων εσόδων, των οποίων η είσπραξη ανατίθεται στο Δήμο νόμιμα.
6. Συμφωνεί μετά από έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση μέσα στα όρια των χορηγούμενων με τον προϋπολογισμό ή με ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, πιστώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε περίπτωση γενικές ή ειδικές διατάξεις του νόμου.
7. Ασκεί ή εντέλλεται τη λήψη όλων των από τους νόμους περί κυρώσεως των δημοσίων εσόδων επιτρεπομένων αναγκαστικών μέσων, κατά των από κάθε αιτία οφειλετών του Δήμου.
8. Ενεργεί για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των οργάνων που έχουν επιφορτιστεί την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωπικής κράτησης για την τυχόν επιδειχθείσα από αυτά αμέλεια.
9. Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα των οποίων ανατίθενται σε αυτούς η είσπραξη, καθώς και την προθεσμία είσπραξης και αποφαίνεται σχετικά με τη χρηματική διαχείριση αυτών.
10. Υποβάλει μέσα σε τακτικές προθεσμίες στον Δήμαρχο, στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Οικονομική Επιτροπή τις οριζόμενες, από το νόμο ή άλλες διατάξεις ή αποφάσεις, περιοδικές καταστάσεις περί των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
11. Λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον ίδιο και για τα στη διάθεσή του εισπρακτορικά και διαχειριστικά όργανα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
12. Υπέχει έναντι του Δήμου, τις ευθύνες που επέχει ο Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ.
13. Δεν δικαιούται να κρατεί στο ταμείο περισσότερα από ένα δωδεκατημόριο των γραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου εξόδων, τα δε υπόλοιπα καταθέτει έντοκα στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

Β. Οι λοιποί ταμίες των συνενούμενων Δήμων, Παπαδοπούλου Δήμητρα του Παναγιώτη (Αντιγονιδών), Γιαννάκης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Μελίκης) και Γιάγκου Καλλιόπη του Παναγιώτη (Πλατέος), θα ασκούν καθήκοντα διαχειριστή και θα αποδίδουν λογαριασμό στον ορισθέντα με την παρούσα απόφαση ταμία του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Γ. Εισπράκτορες του Δήμου Αλεξάνδρειας ορίζονται :

i) Ο μόνιμος υπάλληλος Ζαρκάδας Βασίλειος του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ15 Εισπρακτόρων με Α’ βαθμό, για τη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας.
ii) Ο μόνιμος υπάλληλος Μεσσαλάς Παναγιώτης του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ15 Εισπρακτόρων με Α’ βαθμό, για τη Δημοτική Ενότητα Πλατέος.
iii) Η μόνιμη υπάλληλος Παπαδοπούλου Μαρία του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού με Γ’ βαθμό, για τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης.
iv) Ο μόνιμος υπάλληλος Στιβακτής Σταμάτιος του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού-Λογιστικού με Γ’ βαθμό, για τη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών.

Οι ταμειακές υπηρεσίες που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν σε καθένα από τους συνενούμενους ΟΤΑ (νυν Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αλεξάνδρειας), συνεχίζουν να διενεργούν εισπράξεις ως εισπρακτικά σημεία, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής θα γίνεται μόνο από την ταμειακή υπηρεσία (Τμήμα Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) της έδρας του Δήμου. Το ίδιο ισχύει και ως προς την εκκαθάριση των δαπανών και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.κ. Κούγκα Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο.
2.κ. Ανδρονίδη Σάββα, Αντιδήμαρχο.
3.κ. Βενιόπουλο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο.
4.κ. Στεργιόπουλο Γρηγόριο, Αντιδήμαρχο.
5.Ανωτέρω οριζόμενους υπαλλήλους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Αρχείο Αποφάσεων Δημάρχου-Αντιδημάρχων.
2.Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3.Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής.
4.Διευθύνσεις και Τμήματα Δήμου.

 

Κοινοποίηση