Οικονομικά στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2021

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2021.

 

Ο
∆ήµαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

 

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Οκτωβρίου 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς