Οικονομικά Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2021 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Οκτώβριο του 2021.

Ο
Πρόεδρος

ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συνημμένα: Στοιχεία Οκτωβρίου 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς