Νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021”, προϋπολογισμού 102.643,97 ευρώ με το Φ.Π.Α.

  • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
  • Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  • Τηλ.: 2333350138
  • Telefax: 2333350159
  • E-mail: promithies@alexandria.gr
  • Ιστοσελίδα: https://www.alexandria.gr
  • Κωδικός NUTS: EL521
  • Κωδικοί CPV: 18100000-0,18800000-7.

Η προμήθεια διαιρείται σε έξι (6) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΑ:02.10.6063, εκτιμώμενης αξίας 1.945,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 2: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021» για τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ΚΑ:02.15.6063 εκτιμώμενης αξίας 18.595,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 3: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης (ηλεκτρολόγοι), ΚΑ:02.20.6063, εκτιμώμενης αξίας 29.253,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 4: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (επίβλεψη έργων), ΚΑ:02.30.6063, εκτιμώμενης αξίας 2.633,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 5: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021» για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης – Υπηρεσία Πρασίνου, ΚΑ:02.35.6063, εκτιμώμενης αξίας 11.107,60 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ 6: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας έτους 2021» για τους υπαλλήλους των Λοιπών Υπηρεσιών, ΚΑ:02.70.6063, εκτιμώμενης αξίας 19.242,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων της μελέτης, ή ξεχωριστά ανά ομάδα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 20/17-05-2021 μελέτη, όμως για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών ανά ομάδα θα απορρίπτεται. .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους δύο (2) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης για τις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 135716, στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr , ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 26/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 16/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.

 

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα: Φάκελος διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς