Νέος διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών Καθαριότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 78.529,16 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115 Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: https://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL521
Κωδικοί CPV: 39830000-9 (προϊόντα καθαρισμού).

Η προμήθεια διαιρείται σε τριάντα πέντε (5) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α-1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 16.697,02 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Α-2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 1.758,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Β.1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 7.396,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Β.2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το <Βοήθεια στο Σπίτι> του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 741,86 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Β.3: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το <ΚΑΠΗ> του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 860,46 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.1: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)> της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 904,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.2: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Βρεφικό Σταθμό Παλαιού Σκυλιτσίου> της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 950,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.3: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ΜΕΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)> της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 1.750,59€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.4: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το <Δημοτικό Κολυμβητήριο> της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 2.159,31€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.5: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τη <Δημοτική Φιλαρμονική & Δημοτική Χορωδία> της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 191,93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Γ.6: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις <Πολιτιστικές εκδηλώσεις> της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας », εκτιμώμενης αξίας 1.458,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Δ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 31.124,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

ΟΜΑΔΑ Ε: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας», εκτιμώμενης αξίας 12.534,850 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) της ΟΜΑΔΟΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ για τις οποίες καταθέτουν προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 29/09/2020 ημέρα Τρίτη.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09/09/2020 και η ώρα έναρξης η 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/09/2020 και η ώρα λήξης η 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς