Νέα τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή η μη γνωμοδότησης δικηγόρου επί ένστασης σχετικά με την αριθμ.2008/24.10.2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή η μη της αριθ.πρωτ.2273/29.11.2019 ένστασης σχετικά με την αριθμ.2008/24.10.2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς