Νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ.55/Α΄/11.03.2020 άρθρο 10 – Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και τις παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της διά ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς στις 17 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 – 11.00 , σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης της συναφθείσας σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τα έτη 2019-2020 του Νομικού Προσώπου

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ‘‘παροχή υπηρεσιών για τη μετακίνηση των παιδιών της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με λεωφορείο 20 θέσεων’’

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς