Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με δεκαεπτά (17) θέματα, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 7η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών από 01-07-2019 έως και 31-12-2019 & από 01-01-2020 έως και 30-06-2020 στην Π.Ε. Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση ή μη του Απολογισμού – Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη οικονομικού έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη οικονομικού έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθ. 106/31-08-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής στη Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της πρότασης της Κ.Ε.Δ.Α για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

7. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αριθ. 13 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατασκευής και τευχών μελέτης – δημοπράτησης της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2» (Α.Μ. 47/2020) της Πράξης «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας» με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

9. Τροποποίηση της αριθ. 393/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό τακτικού μέλους/προέδρου της «Επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων, χορτοκοπτικών κτλ.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση πινακίδων σήμανσης εισόδου-εξόδου.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

11. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αλεξάνδρεια.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταβολής φόρων και προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης δωρεάς απορριμματοφόρου στον Δήμο Αλεξάνδρειας από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την ενταγμένη πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» και τον ορισμό μελών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στη σύναψη σύμβασης ενεργειακής απόδοσης ΣΕΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού».

15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» (αφορά την με αριθμό 19/2020 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

16. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ» (αφορά την με αριθμό 20/2020 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

17. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Ο. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (αφορά την με αριθμό 21/2020 απόφαση της Κοινότητας Αλεξάνδρειας).

 

 

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς