Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED

Αλεξάνδρεια,  07/11/2013 

Αριθ Πρωτ:      47409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕYΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 274/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛΘΩΨΠ-94Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 33739/13.08.2013 διακήρυξης:

A. Φωτιστικό Σώμα τύπου LED (95W) κορυφής επί ιστού με βραχίονα στήριξης τεμ. 60 790,00 € 47.400,00 €

B. Φωτιστικός Λαμπτήρας τύπου LED (11W) τεμ. 70 19,00 € 1.330,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ 48.730,00 € ΦΠΑ 23% 11.207,90 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.937,90 €

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 14/11/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, αρμόδια υπάλληλος κα. Κωταϊδου Σοφία (τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350105). Η προσφορά θα πρέπει να αποτελείται από οικονομική προσφορά (Έντυπο διανέμεται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής), καθώς επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης 33739/13-08-2013

2. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απευθείας ανάθεσης.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : α) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. β) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα: • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. • Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. • Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. γ) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. δ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την 33739/13.08.2013 Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την ανωτέρω Προκήρυξη.

 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους της 33739/13.08.2013 Διακήρυξης και της 61/2013 μελέτης και τα δέχονται ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και τοποθετημένα σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία τα υπό προμήθεια είδη.

8. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι εντός 60 ημερών.

10. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: (i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και (ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όλες οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι νομίμως επικυρωμένες από αρμόδια αρχή επί ποινή αποκλεισμού.

11. Επιπλέον, ο οίκος κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να διαθέτει από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για «σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου Led»

12. Τέλος, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού: • Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 το οποίο θα φέρει το όνομα η τον διακριτικό τίτλο του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. • Πιστοποιητικά CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τα διαγωνιζόμενα προϊόντα τα οποίο θα φέρουν το όνομα η τον διακριτικό τίτλο του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.

13. Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 της οικείας διακήρυξης.

14. Τεχνικά φυλλάδια με τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών

15. Διαγράμματα διάχυσης φωτός με τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με την ιδιότητα των συμμετεχόντων (Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά) όπως αναφέρεται στο Άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 33739/13-08-2013 διακήρυξης. Η έγκριση της απευθείας ανάθεσης θα γίνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν γνωμοδότησης της Αρμόδιας Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση