Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Επαναληπτικός ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 75.599,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, 03/10/2012
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 37284
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 75.599,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου οδός Εθν. Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 59300, μέχρι τις 02 /11/2012 και ώρα 10:00πμ, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Κα Κωταΐδου Σοφία (sk@alexandria.gr). Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.
4. Το αντικείμενο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, για τα ειδικά σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, έντεκα (11) «πακέτων» (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και ΙΑ), τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α’ της αναλυτικής Διακήρυξης. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει είδη από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Α. Υπολογιστές- Μηχανές γραφείου- Συσκευές ήχου και εικόνας
Β. Διαδραστικοί Πίνακες
Γ. Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας
Δ. Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
Ε. Εξοπλισμός εργαστηρίων και αυτόνομης διαβίωσης
ΣΤ. Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής
Ζ. Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής
Η. Εξοπλισμός εργαστηρίων κηροπλαστικής
Θ. Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα
Ι. Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης και
ΙΑ. Λοιπός εξοπλισμός.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/8-3-1993, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α. Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ΙΑ: Λοιπός Εξοπλισμός», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007- 2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συνημμένα:

Κοινοποίηση