Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 168.854,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία διεξαγωγής, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

 

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΩΨΠ-Α1Β 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 


1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 168.854,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Το αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα μήνες, σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πέλλας και στη δυνατότητα χρήσης εφεδρικού οχήματος σε περίπτωση βλάβης του κύριου εξοπλισμού, ή σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο, οι προβλεπόμενες ενέργειες και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη και συγκεκριμένα στα άρθρα 15 και 16 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 , ασκούν συναφές επάγγελμα με το αντικείμενο της διακήρυξης (διαχείριση ή/και μεταφορά απορριμμάτων) και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ και συγκεκριμένα € 8.442,72. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου οδός Εθν. Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 59300, μέχρι τις 06/03/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350105, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Κα Κωταΐδου Σοφία.

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/03/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς