Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

 
 
ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΨΠ-81Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, 13-03-2013
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 9631
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 2.380.720,00 € (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

  • την θέση σε αποδοτική λειτουργία

την δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 263.971,11 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία έργων Η/Μ με προϋπολογισμό 649.522,43 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

γ) κατηγορία έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού – Υγρών – Στερεών και Αερίων Αποβλήτων με προϋπολογισμό 984.101,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.894.895,17 (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ., οδός Δημαρχείο Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300 μέχρι τις 09.05.2013, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350100 FAX επικοινωνίας 2333350108, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αναστάσιος Καλταβερίδης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.05.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/91/ΦΝ440/6-5-2009 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3669/08 και την συμπλήρωση του Προϋπολογισμού Προσφοράς (αριθμητικώς) και Τιμολογίου Προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

(με ΓΕ&ΕΟ και απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

263.971,11

Α2 – 1η – 2η

Α2 – 1η – 2η – 3η

ΗΜ ΕΡΓΑ

649.522,43

1η – 2η – 3η

1η – 2η – 3η

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

984.101,63

2η – 3η

2η – 3η – 4η

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό τους όρους του Άρθρου 16 παρ.7 του Ν.3669/082 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ.3 του Άρθρου 16 του Ν.3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ.9 του Άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία» τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των μελών της Κοινοπραξίας στις οποίες θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ΠΔ.609/85 και θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μέλους στην Κοινοπραξία.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 37.952,00 € και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες.

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου δεκαοκτώ (18) μήνες.

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» – Θεματική Προτεραιότητα: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» (αριθμό εγγραφής 2011ΣΕ07580165, MIS 340365, η υπ’ αριθμ. 172918/26.10.2011 απόφαση ένταξης). Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93) και από ίδιους πόρους της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

7. Περίληψη απεστάλη στην ΕΕ στις 13.03.2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) :

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX.

1 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

2 Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου. 

Κοινοποίηση