Κλήρωση για την ανάδειξη των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών:

1) Διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών – αξιολόγησης αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης προμηθειών και

2) Παραλαβής Προμηθειών,

για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 28 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

   Γνωστοποιούμε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10.00 πμ, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

   Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της επιχείρησης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Προϊστάμενος της Κ.Ε.Δ.Α.

Ζαμπέτας Σταύρος

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς