Κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου

 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έχοντας υπόψη:
 
α) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
 
β) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
 
γ) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011, απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
 
Την Τετάρτη 09/11/2016 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).
 
Η κλήρωση θα γίνει με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1. Καραβασίλη Χρήστο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας ως Πρόεδρο.
2. Τσιτλακίδου Αθανασία, Υπάλληλο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας ως μέλος.
3. Τσιάτσιου Διονυσία, Υπάλληλο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως μέλος.
Τα καθήκοντα του γραμματέα της Επιτροπής θα αναλάβει η υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Αλεξάνδρειας, Τσιτλακίδου Αθανασία.
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.
Ο

Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών ΥπηρεσιώνΚαραβασίλης Χρήστος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς