Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ,Απόφασης 28/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθμός απόφασης: 28/2011

ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13, παρ. 3α Ν.3013/2002)

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 951/13-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών[33] μελών παραβρέθηκαν παρόντα. τριάντα δύο[32]μέλη και ονομαστικά οι:

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κούγκας Αθανάσιος

2. Γκιουρτζής Ιωάννης

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος

4. Βασιλόπουλος Δημήτριος

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος

6. Μοσχοπούλου Όλγα

7. Ανδρονίδης Σάββας

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος

9. Παντόπουλος Χρήστος

10.Τσιφόπουλος Ευθύμιος

11.Ματσούκας Αριστείδης

12.Διακόπουλος Κωνσταντίνος

13.Γκιορτζής Δημήτριος

14.Κωτούλας Χρήστος

15.Τζίλας Γεώργιος

16.Κιοσέογλου Ιερεμίας

17.Στεργιόπουλος Γρηγόριος

18.Μητρόπουλος Ευάγγελος

19.Κοριτίδης Ζαχαρίας – Γεώργιος

20.Μπούτσης Παναγιώτης

21.Γκιόνογλου Χαράλαμπος

22.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος

23.Απατσίδης Ιωάννης

24.Χαλκίδης Ισαάκ

25.Βουλγαροπούλου Μαρία

26.Κιρκιλιανίδης Ιωάννης

27.Δριστάς Στέφανος

28.Ανεσίδης Νικόλαος

29.Σαρακατσιάνος Νικόλαος

30.Τασιόπουλος Αναστάσιος

31.Τσιάπλας Αθανάσιος

32.Αλευράς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Λαμπίρη Αννα

Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (04) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρεσινιώτης Απόστολος

2. Μαντζώλας Γεώργιος

3.Μητσόπουλος Βασίλειος

4. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι (19) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κεμπαπίδης Ιωάννης

2.Αργιαντόπουλος Στέφανος

3. Χατζόπουλος Σωτήριος

4. Σπανός Νικόλαος

5.Γιαννεκας Χρήστος

6.ΚατράναςΑθανασιος

7. Καραγιάννης Σωτήριος

8. Καρυτόπουλος Θωμάς

9. Τάνης Αθανάσιος

10.Μουρατίδης Θεοχάρης

11.Θυμιόπουλος Γρηγόριος

12.Γιαννόπουλος Σωτήριος

13.Θυμιόπουλος Δημήτριος

14.Παναγιωτίδης Κυριάκος

15.Παπαδημητρίου Βασίλειος

16.Τσεκούρας Αθανάσιος

17.Κωστόπουλος Ματθαίος

18.Γκούντας Βασίλειος

19.Κασνακίδης Δήμος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παπαδοπούλου Ανθία

2. Βεσυροπούλου Ζωή.

Παρατηρήσεις: Ο Δ.Σ. Ι. Απατσίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Φώτιος Δημητριάδης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Γ’ βαθμό.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με το άρθρο 1 του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 102, 01-05-2002) ορίζεται ότι:

«Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών».

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:

α) εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,

β) αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

και γ) υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας».

Τα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας είναι:

α) Η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας,

β) Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας,

γ) Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Επιχειρήσεων αυτής,

και δ) Τα αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω νόμου:

1. Οι Δήμαρχοι (ή οι Αντιδήμαρχοι που έχουν ορίσει) έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

β) Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους ΟΤΑ,

γ) Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του ΟΤΑ, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης,

και δ) Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ.

2. Σε όλους τους δήμους, λειτουργεί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, γραφείο πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

3. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, που αποτελείται από τους:

α) τον Δήμαρχο (ή τον Αντιδήμαρχο που έχει μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα ο Δήμαρχος) ως Πρόεδρο,

β) Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία,

γ) Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού,

δ) Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού,

ε) Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του ΟΤΑ,

στ) Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας,

και ζ) Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

Ο Δήμος μας με σχετικά έγγραφα προς τους ανωτέρω φορείς ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να συγκροτηθεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει δύο (2) δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, στο παραπάνω Όργανο, εκ των οποίων ο ένας (1) δημοτικός σύμβουλος θα προέρχεται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας ο Δημοτικός Σύμβουλος (Αντιδήμαρχος) κ. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο (Αντιδήμαρχο) κ. Στεργιόπουλο Γρηγόριο.

Προτείνεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

την εισήγηση του προέδρου

τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 102, 01-05-2002)

τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 102, 01-05-2002)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προκειμένου να συσταθεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ορίζει τους εξής :

1.Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βενιόπουλο Κωνσταντίνο με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στεργιόπουλο Γρηγόριο.

2. Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη προερχόμενο από τη μειοψηφία, με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος             Τα Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

 

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

Αλεξάνδρεια, 21-01-2011

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση