Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 26/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθμός απόφασης: 26/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:« Αποπεράτωση γηπέδου τένις»

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 951/13-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών[33] μελών παραβρέθηκαν παρόντα. τριάντα δύο[32]μέλη και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κούγκας Αθανάσιος

2. Γκιουρτζής Ιωάννης

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος

4. Βασιλόπουλος Δημήτριος

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος

6. Μοσχοπούλου Όλγα

7. Ανδρονίδης Σάββας

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος

9. Παντόπουλος Χρήστος

10.Τσιφόπουλος Ευθύμιος

11.Ματσούκας Αριστείδης

12.Διακόπουλος Κωνσταντίνος

13.Γκιορτζής Δημήτριος

14.Κωτούλας Χρήστος

15.Τζίλας Γεώργιος

16.Κιοσέογλου Ιερεμίας

17.Στεργιόπουλος Γρηγόριος

18.Μητρόπουλος Ευάγγελος

19.Κοριτίδης Ζαχαρίας – Γεώργιος

20.Μπούτσης Παναγιώτης

21.Γκιόνογλου Χαράλαμπος

22.Ναλμπάντης Κωνσταντίνος

23.Απατσίδης Ιωάννης

24.Χαλκίδης Ισαάκ

25.Βουλγαροπούλου Μαρία

26.Κιρκιλιανίδης Ιωάννης

27.Δριστάς Στέφανος

28.Ανεσίδης Νικόλαος

29.Σαρακατσιάνος Νικόλαος

30.Τασιόπουλος Αναστάσιος

31.Τσιάπλας Αθανάσιος

32.Αλευράς Χρήστος

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Λαμπίρη Αννα

Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (04) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρεσινιώτης Απόστολος

2. Μαντζώλας Γεώργιος

3.Μητσόπουλος Βασίλειος

4. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι (19) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κεμπαπίδης Ιωάννης

2.Αργιαντόπουλος Στέφανος

3. Χατζόπουλος Σωτήριος

4. Σπανός Νικόλαος

5.Γιαννεκας Χρήστος

6.ΚατράναςΑθανασιος

7. Καραγιάννης Σωτήριος

8. Καρυτόπουλος Θωμάς

9. Τάνης Αθανάσιος

10.Μουρατίδης Θεοχάρης

11.Θυμιόπουλος Γρηγόριος

12.Γιαννόπουλος Σωτήριος

13.Θυμιόπουλος Δημήτριος

14.Παναγιωτίδης Κυριάκος

15.Παπαδημητρίου Βασίλειος

16.Τσεκούρας Αθανάσιος

17.Κωστόπουλος Ματθαίος

18.Γκούντας Βασίλειος

19.Κασνακίδης Δήμος

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παπαδοπούλου Ανθία

2. Βεσυροπούλου Ζωή.

Παρατηρήσεις: Ο Δ.Σ. Ι. Απατσίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Φώτιος Δημητριάδης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Γ’ βαθμό.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 10-01-2011 εισηγητικό το οποίο αυτούσια έχει ως εξής :

Το έργο ήταν προϋπολογισμού 40.000,00 €, σύμφωνα με την 281/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Μετά από Πρόχειρο Διαγωνισμό, που διενεργήθηκε και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 235/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία επικυρώθηκαν τα πρακτικά του Πρόχειρου Διαγωνισμού, τελευταίος μειοδότης αναδείχτηκε η Πέτκου Χρυσούλα, με την οποία υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Η συνολική δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. ανήλθε στο ποσό των 35.783,70€. Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα στη συμβατική του προθεσμία. Η Τ.Υ.Δ.Κ. με το αριθμ. 10341/2010 έγγραφο, μάς απέστειλε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν λόγω έργου που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες των εργασιών, βρήκε ότι έχουν καλώς όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Ακόμη βρήκε το έργο καλότεχνο, το παραλαμβάνει ποιοτικά «καλό» και προτείνει να θεωρηθεί προσωρινή η παραλαβή του έργου.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

To λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Γκιόνογλου Χαράλαμπος, ο οποίος πρότεινε να εγκριθεί το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου μετά το καλοκαίρι, διότι κατά την κατασκευή του τάπητα του γηπέδου προέκυψε πρόβλημα υγρασίας, το οποίο αποκαταστάθηκε μεν από την ανάδοχο εργολάβο, άλλα ο ίδιος θεωρεί ότι θα πρέπει να παρέλθει ο χειμώνας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω επισκευών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , κατόπιν της τοποθέτησης του κ. Γκιόνογλου Χαράλαμπου, πρότεινε να αποσυρθεί το ανωτέρω θέμα.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου την τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας την πρόταση του προέδρου να αποσυρθεί το θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποσύρει 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:« Αποπεράτωση γηπέδου τένις» Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

 

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

Αλεξάνδρεια, 02-02-2011

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση