Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

(Ενημέρωση) Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

 
 
 
 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 26 Αυγούστου 2015, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», η οποία θα γίνεται:
  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
  • είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης που συστάθηκε στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
 
Σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης, θα λειτουργούν 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή, στο Δήμο Αλεξάνδρειας:
 
  • Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Αλεξάνδρεια 59300, υπεύθυνοι η κυρία Ζαρκάδα Ολυμπία (τηλ. 2333350150) και ο κύριος Σαμαράς Γεώργιος (τηλ. 2333350130), Τετάρτη και Παρασκευή 07:00-15:00. 
  • Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, Καβάσιλα 59100, υπεύθυνη η κυρία Διαμαντοπούλου Αποστολία (τηλ. 2331351816 – 2331351800), 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή.
  • Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, Μελίκη 59031, υπεύθυνη η κυρία Παυλοπούλου Πηνελόπη (τηλ. 2331352200), 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή.
  • Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, Πλατύ 59032, υπεύθυνη η κυρία Παπανικολούδη Εύα (τηλ. 2333350300), 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!

 
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ (των ιδίων και των εξαρτημένων μελών της οικογένειάς τους), Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2015) κωδικό TAXIS, εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος οικονομικού έτους 2015, εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ οικονομικού έτους 2014.
 
Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2015 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα!
Κριτήρια επιλεξιμότητας
 
Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος(ως έτος αναφοράς ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)):
  • 3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
  • 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
 
 
 
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
γ. Το επίδομα αναδοχής.
δ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα
ε. Προνοιακά επιδόματα
 
Β. Περιουσιακά κριτήρια
 
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα  και  κατά  15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
 
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να  μην  υπερβαίνει  για  το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για   
την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
 
γ. Δεν  γίνονται  δεκτές αιτήσεις  ατόμων και  οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
 
Εξαιρέσεις:
 
Δεν ωφελούνται των παροχών :
 
α. Άτομα,  τα  οποία  φιλοξενούνται  ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
 
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.
 
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
 
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων. 
 
Ενημέρωση 29 Ιουλίου 2015 
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει ότι δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής,  από τους δυνητικά ωφελούμενους, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως τις 26  Αυγούστου 2015. 
 
 

Κοινοποίηση