Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

(Ενημερωμένο) Διαγωνισμός για την προμήθεια “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά)”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
“ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ” 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά)”, προϋπολογισμού 49.997,45 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42.
Ταχ.Κωδ.: 593 00
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: www.alexandria.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 44111000-1.
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί οικοδομικά υλικά για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
Κατηγορία Α: ΄Ετοιμο σκυρόδεμα C16/20 με χρήση αντλίας, 277,50 m3 αξίας 15.817,50 €
Κατηγορία Β: Πλάκες πεζοδρομίου 7.198 τεμάχια (λευκή ίσια 3.452 τεμάχια, τριμμένη μαύρη 3.410 τεμάχια, Βυζαντινό καρό 166 τεμάχια, Glossy καρό 170 τεμάχια), αξίας 7.383,70 €
Κατηγορία Γ: Διάφορα οικοδομικά υλικά (άμμος, τούβλα, τσιμέντο, ασβέστης κ.λ.π.), αξίας 17.119,33 €
4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και είναι εγκατεστημένοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22-03-2017 ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 και η ώρα λήξης 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6661, 15.6662, 35.6662, 45.6661 και 45.6662 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (υπ’ αριθμ. 9 & 34/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης) και χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.
11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης
Διευκρινήσεις – Ανακοίνωση (21/03/2017)
ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο: ”ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)”
Σχετ.: Αίτηση του ενδιαφερόμενου με αρ. πρωτ. 6971/21-03-17
Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνετε στην σχετική Αίτησή σας, που αφορά στην Τεχνική Μελέτη του τίτλου και συγκεκριμένα σε 4 άρθρα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ της Μελέτης, σας απαντούμε:
Άρθρο 1ο – “Άμμος”: Τα όρια 0,01 – 0,05 mm τέθηκαν εκ παραδρομής. Το ορθόν είναι 0,01 – 5 mm.
Άρθρο 23ο – “Μάρμαρο λευκό ή γκρι πάχους 2 cm”:  Στη μελέτη το ειδικό βάρος ζητείται 2.600 kg/m3. Διορθώνεται σε ≥2.600 kg/m3.
Άρθρο 7ο “Λαμαρίνα αυλακωτή (d=0,40 mm)” και 8ο “ Λαμαρίνα τραπεζοειδής (d=0,40 mm)”: Διευκρινίζεται ότι το πλάτος 0,85 μ είναι το ολικό διαμορφωμένο πλάτος της λαμαρίνας και μπορεί να κυμαίνεται +/-5%.
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ
 
Καραβασίλης Χρήστος
Αγρ. & Τοπογρ. Μηχανικός

Κοινοποίηση