Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα το μεσημέρι στις 13:00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την με αριθμό 44427/5-8-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι υφίσταται χρονικός περιορισμός λήψης απόφασης για την κατάθεση ένστασης αναφορικά με την ως άνω υπόθεση.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς