Δημοσίευση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσαρούχη

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

Βάση της απόφασης με Αρ.πρωτ.327314 -29.12.2021 η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ενέκρινε τον προϋπολογισμό έτους 2022 του κληροδοτήματος “Κωνσταντίνου Τσαρούχη”. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του Ν.4758/2020 (Φ.Ε.Κ.242/τ.Α/4-12-2020) με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013 δημοσιεύεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2022, του κληροδοτήματος “Κωνσταντίνου Τσαρούχη”, υπέρ του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Ημαθίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο οποίος είναι ο φορέας διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, περιγράφοντας το σκέλος των εσόδων και το σκέλος των Εξόδων.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθεί ο πίνακας του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος “Κωνσταντίνου Τσαρούχη”:

ΕΣΟΔΑ ΣΕ€

ΕΞΟΔΑ ΣΕ € :

Έσοδα από Μισθώματα

410,00

Αγορά ειδών υπόδησης

0,00

Τόκοι Καταθέσεων

0,00

Αγορά βιβλίων

1.312,01

Κρατήσεις – χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου

14,76

Απόδοση κρατήσεων

14,76

Παρακράτηση 5%ο άρθρου

65 παρ. 2 ν. 4182/2013

2,05

Σύνολο Εσόδων 2022

424,76

Σύνολο Εξόδων 2022

1,328,82

Υπόλοιπο προηγούμενης Χρήσης

904,06

Πλεόνασμα για επόμενη Χρήση

0,00

Γενικό Σύνολο Εσόδων

1.328,82

Γενικό Σύνολο Εξόδων

1.328,82

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Γιάγκου Καλλιόπη

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς