Δήμος Αλεξάνδρειας: Οικονομικά στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το μήνα Μάιο του 2020

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω , ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Μάιο 2020.

Ο
∆ήµαρχος

 

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Μαΐου 2020

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς